Maturitní témata z Ekonomiky a účetnictví pro školní rok 2017/2018

Autor: Macas Milan <macas(at)gymck.cz>, Téma: _ZSV, Vydáno dne: 09. 04. 2017

Maturitní témata pro příští školní rok !!!

 1. Ekonomie, ekonomika, hospodářský proces, reprodukce, základní makroekonomické ukazatele

 2. Tržní systém, rozdělení trhů, poptávka a nabídka

 3. Podnik, podnikání, právní úprava podnikání, organizační formy podniků

 4. Podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví, účetní doklady

 5. Rozvaha, aktiva, pasiva

 6. Základy marketingu

 7. Pořízení dlouhodobého majetku, užívání dlouhodobého majetku

 8. Vyřazení dlouhodobého majetku

 9. Základní účtování zásob

 10.  Daňový systém ČR 

 11.  Kontrolní prvky v účetnictví, pohledávky a závazky

 12.  Pokladní operace, ceniny, peníze na cestě

 13.  Finanční analýza

 14.  Účtování mezd a srážek z mezd

 15.  Personální a mzdová problematika

 16.  Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

 17.  Bankovní systém v ČR

 18.  Zjištění VH a jeho rozdělení, účetní závěrka

 19.  Faktor času a rizika ve finančním rozhodování

 20.  Základní principy daňové evidence

   

   

  Zpracoval: Ing. Milan Macas MBA